OGŁOSZENIA


 

I.
Program szczegółowy gotowy do pobrania w formacie PDF

Zobacz program szczegółowy tutaj!  

II.
Prezentacje ustne: 15 minut + 2 min pytania/dyskusja
Prezentacje posterowe: omówienie przed Komisją prezentowanych zagadnień w 3-4 minuty

 Sesje tematyczne


Sesja A – Technologie hodowli owadów.

Sesja B – Technologie przetwórstwa owadów.

Sesja C – Aspekty prawne, ekonomiczne, systemy jakości w hodowli i przetwórstwie owadów.

Sesja D – sesja projektowa - Lider XII- "Opracowanie pokarmu z udziałem białka owadziego dla  zwierząt towarzyszących z enteropatiami zależnymi od diety"

Sesja E – sesja projektowa - „System automatycznego chowu mącznika młynarka wraz z opracowaniem technologii żywienia” 

Sesja  F    "Wybrane aspekty hodowli Hermetia illucens"

Sesja G – Wybrane aspekty sanitarno-weterynaryjne produkcji białka owadziego.

Sesja H – Fiziologia, behawior, choroby owadów, profilaktyka.
 

Prelegencimgr Cindy Schoumacher
Policy Officer, European Commission, DG Research & Innovation
Specjalistka ds. polityki w DG RTD Komisji Europejskiej, Dział B2 Biogospodarka i Systemy Żywnościowe. Pracuje nad Food 2030, a dokładniej nad aspektami związanymi z rolnictwem, zmianą diety i alternatywnymi białkami, a także nad systemami żywnościowymi o zerowym zanieczyszczeniu i aspektami klimatycznymi systemów żywnościowych. Uzyskała tytuł inżyniera agronomii w Agrocampus Ouest (Rennes) oraz tytuł magistra ekonomii środowiska i polityki w AgroParisTech (Paryż). Posiada wiedzę na temat europejskiej ekonomii i polityki rolnej i środowiskowej, zmian klimatycznych, kwestii morskich i różnorodności biologicznej.


dr med. vet. Nils Th. Grabowski
Head of Department Institute for Food Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany
Studiował weterynarię i produkcję zwierzęcą na Narodowym Autonomicznym Uniwersytecie Meksyku (UNAM) w Cuautitlán w Meksyku w latach 1988-1993. Pracował jako praktyk w kilku niemieckich dużych i małych klinikach zwierzęcych. Zrobił doktorat z higieny mleka na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze (TiHo) w 2000 roku. Pracując tam został kierownikiem wydziału, specjalizuje się w higienie mleka i nauczaniu akademickim. Z owadami produkcyjnymi pracuje od 2006 r. W 2019 r. został szefem nowo utworzonego działu higieny i technologii owadów produkcyjnych Instytutu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Żywności (LMQS) TiHo. Pełnił funkcję eksperta ds. audytu w zakresie owadów jadalnych dla EFSA i niemieckich organów zdrowia publicznego.


dr Lars-Henrik Lau Heckmann
Head of Business Development at Better Insect Solutions
Jest szefem rozwoju biznesu w Better Insect Solutions (BIS), wiodącym międzynarodowym dostawcy technologii kompleksowych rozwiązań dla hodowli owadów. W BIS od 2020 roku kieruje działaniami w zakresie badań i rozwoju (rozwoju produktów i systemów, partnerstw i marketingu). Lars ma doświadczenie w biologii i hodowli owadów z dużym doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju oraz rozwoju biznesu. W latach 2014-2020 był głównym motorem rozwoju obszaru biznesowego hodowli owadów na paszę i żywność w Duńskim Instytucie Technologicznym. Równolegle był aktywny w grupach zadaniowych International Platform of Insects for Food and Feed w latach 2016-2020, a także członkiem komitetu wykonawczego w latach 2018-2020.
dr hab. Marcin Kadej, prof. UWr
Kierownik Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Dziakan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Naukowiec i nauczyciel akademicki, inżynier marketingu i zarządzania – zatrudniony w Zakładzie Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocłaskiego. Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne, kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr. W Pracowni Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców UWr zajmuje się biologią konserwatorską, ochroną bioróżnorodności oraz wyceną i oceną zasobów przyrodniczych. Współpracuje z Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Jest członkiem wielu organizacji: Regionalnej Rady Ochrony Przyrody we Wrocławiu, Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych, Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie”, „Lasy Doliny Baryczy”. Jest ekspertem Polskiego Komitetu Krajowego IUCN. Należy do European Association for Forensic Entomology, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Prowadzi i koordynuje badania związane z taksonomią i systematyką oraz biologią i ekologią chrząszczy skórników (Insecta: Coleoptera: Dermestidae) na obszarze całego świata.

prof. dr hab. Damian Józefiak
Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Członek Zarządu, pomysłodawca i współzałozyciel HiProMine
Ukończył studia doktoranckie w 2004 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od początku kariery naukowej jego zainteresowania naukowe skupione są na żywieniu drobiu i mikrobiologii układu pokarmowego zwierząt nieprzeżuwających. Ważnym obszarem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest ścisła współpraca z przemysłem. Od 2004 roku kieruje działań badań i rozwoju producenta pasz i mięsa drobiowego tj. Grupy Piast. W 2014 roku został Kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od 2014 roku rozpoczął badania nad potencjalnym wykorzystaniem białka z owadów w żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących, efektem podjętych prac było powstanie pierwszego w Polsce podmiotu zajmującego się przemysłową produkcją i przetwórstwem owadów tj. Spółki giełdowej HiProMine S.A.


dr hab. Tadeusz Bakuła, prof. UWM
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczyciel akademicki, lek. wet., pracuje w Katedrze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Specjalista z zakresu „Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz” oraz „Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja”. Przez wiele lat prowadził działalność w zakresie „pest control”. Brał udział w wielu konferencjach i warsztatach dotyczących hodowli owadów na cele paszowe i żywieniowe, między innymi w International Conference „Insects to Feed the World” (Wageningen, Holandia 2014, Wuhan, Chiny 2018, Quebek, Kanada 2022), NSECTA (2016, 2017, 2022). W konsorcjum z MRiRW, PIWet w Puławach i z pracownikami UWM zrealizował projekt GOSPOSTRATEG pt.: Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP


Patronat Honorowy 


Partnerzy

 


 

 

Patronat medialny


Opieka medialna